Εργασιακή Πολιτική

Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης της «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής «ΚΟΝΒΑ») τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η ΚΟΝΒΑ έχει δημιουργήσει έναν χώρο εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των εργαζομένων, στους οποίους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.

Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια κάθε εργαζομένου ξεχωριστά αποτελούν άμεση προτεραιότητα της ΚΟΝΒΑ. Η εταιρική κοινωνική πολιτική της ΚΟΝΒΑ βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές εργασίας και λειτουργούν ως συμπλήρωμα των εταιρικών αξιών μας.

Η ΚΟΝΒΑ, επιδεικνύοντας, μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 και 10 του ελληνικού νόμου με αριθμό 4808/2021, ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, της οποίας το κείμενο προσάρτησε αυτούσιο στο κείμενο του νόμου.

2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H ΚΟΝΒΑ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Ειδικότερα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσεται το πάσης φύσεως προσωπικό που συνδέεται με την ΚΟΝΒΑ:

 • με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης),
 • με σύμβαση έργου, αποσπασμένο προσωπικό από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή προσωπικό τρίτων χωρών,
 • με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
 • με έμμισθη εντολή,
 • με σύμβαση μαθητείας,
 • με σύμβαση δανεισμού, απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών,
 • εθελοντές,
 • άτομα που αιτούνται εργασία, άτομα των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει.

4. Η ΚΟΝΒΑ εκφράζει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με στόχο την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν θα επιτρέπονται διακρίσεις βάσει των προσωπικών χαρακτηριστικών και των επιλογών.

Δηλώνεται ρητώς και κατηγορηματικώς και με τον πλέον ευθύ τρόπο ότι απαγορεύονται αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή.

Η ΚΟΝΒΑ δηλώνει ότι, ενδεικτικά, απαγορεύονται οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να ευνοήσουν την εξέλιξη της καριέρας του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει να επιτελέσει αρνητικό παράγοντα για την επαγγελματική του πορεία στην ΚΟΝΒΑ, οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, οι κοροϊδίες, τα αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά σχόλια, πειράγματα ή αστεία, τα υπονοούμενα, η χρήση προσβλητικής γλώσσας, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, που προκαλούν αμηχανία, ντροπή ή συστολή, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, e – mail, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής, οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και της θρησκείας του, η διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω του, οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι βρισιές δημόσια ή κατ’ ιδίαν, η υποτίμηση ή γελιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους, τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου, η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα κ.ά..

Η ΚΟΝΒΑ απαγορεύει επίσης σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή τρίτο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενο με αυτόν, να προβεί σε ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού.

Αυτονόητο είναι πάντως ότι δε συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης η άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προσδοκιών απόδοσης, η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης, η ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνουν, η έγκριση ή άρνηση άδειας, το αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου, η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας.

5. Η ΚΟΝΒΑ δηλώνει πως θα παραλαμβάνει, θα διερευνά και θα διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, δηλώνοντας εκ προοιμίου ότι δεν δείχνει την παραμικρή ανοχή σε διακρίσεις, περιστατικά βίας και παρενόχλησης, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλώνει επίσης και δεσμεύεται προς τούτο να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών.

6. Παράλληλα, η ΚΟΝΒΑ δηλώνει πως είναι διατεθειμένη να παράσχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή που θα ερευνήσουν τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης συνδεόμενα με την εργασία της.

7. Για τα πρόσωπα που παραβιάζουν τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική, λαμβάνονται τα αναγκαία πρόσφορα και ανάλογα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να αποτραπεί στο μέλλον και να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν ή συμπεριφορά.

8. Για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, της βίας και παρενόχλησης στα πλαίσια και εξ αφορμής της εργασίας, η ΚΟΝΒΑ έχει καταρτίσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό υποβολής, διαχείρισης, επεξεργασίας και διερεύνησης αναφορών, με την εγκαθίδρυση ειδικών διαύλων υποβολής αναφορών, με τις οποίες μεριμνά τόσο για την πρόληψη, όσο και την επίλυση ζητημάτων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Οι επιμέρους Διαδικασίες Υποβολής, Διαχείρισης και Εσωτερικής Διερεύνησης Αναφορών περιλαμβάνουν τα αναλυτικά βήματα στα οποία πρέπει να προβεί οποιοσδήποτε καταγγέλλων, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των οργάνων της ΚΟΝΒΑ και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση σχετικών συμβάντων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΟΝΒΑ:

 • Προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 • Παρέχει πληροφορίες αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, διαχείρισης αυτών, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους και προνοεί ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν γνώση των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών και να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης.
 • Εκπαιδεύει τα στελέχη της, ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες του.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται.
 • Διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο.
 • Επιβάλλει τις αναγκαίες και κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο.
 • Ενθαρρύνει τους εργαζομένους του και κάθε τρίτο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.
 • Απαγορεύει αντίποινα και περαιτέρω θυματοποίηση του θιγόμενου προσώπου.
 • Υιοθετεί διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών καθώς και ορισμός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») μέσα στην επιχείρηση, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης.
 • Επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις τις οποίες θα αποφασίζει το πρόσωπο αναφοράς κατόπιν εξέτασης, για οποιονδήποτε αποδειχθεί πως προέβη σε οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση ή άσκηση βίας καθώς και σε οποιονδήποτε συνέδραμε τέτοιες ενέργειες ή γνώριζε και σκοπίμως αποσιωπούσε.

9. Κάθε εργαζόμενος σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, δύναται να υποβάλει προφορική ή έγγραφη καταγγελία ενώπιον της Υπεύθυνης Ανθρώπινου Δυναμικού , που ορίζεται και ως «πρόσωπο αναφοράς», για την παρούσα πολιτική. Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@konva.gr . Η καταγγελία δεν μπορεί να γίνει ανώνυμα.

Στην καταγγελία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του καταγγελλόμενου, ήτοι του ατόμου που προέβη στην εκδήλωση μίας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς, καθώς και συγκεκριμένο/α περιστατικό/α, το/τα οποίο/α την στοιχειοθετούν.

Ο Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού διερευνά διεξοδικά κάθε καταγγελία και συλλέγει οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα σχετικά με αυτήν. Οι καταγγελίες και οι έρευνες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της υπόθεσης και το απόρρητο όλων των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, δύναται να συνομιλεί με τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο, να ζητά την προσκόμιση εγγράφων που ενδεχομένως υφίστανται και από τα οποία αποδεικνύεται ότι έλαβε ή μη χώρα οιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης και να επικοινωνεί με τους προϊσταμένους κάθε τμήματος, σε περίπτωση που ο καταγγέλλων απευθύνθηκε σε αυτούς.

Εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα του Υπεύθυνου Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο τελευταίος υποβάλει έγγραφη αναφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην οποία αναγράφει το αποτέλεσμα των ερευνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας γνωστοποιούνται παράλληλα και στον καταγγέλλοντα και στον καταγγελλόμενο, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών. Η ολοκλήρωση της έρευνας και η υποβολή και κοινοποίηση του πορίσματος του Υπεύθυνου Ανθρωπίνου Δυναμικού, πρέπει να λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας εκ μέρους του καταγγέλλοντα.

Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης, βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης, η ΚΟΝΒΑ θα προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πειθαρχικές κυρώσεις, (β) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (γ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας, (δ) δικαστικές ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα θεωρούνται απαράδεκτες και θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της ΚΟΝΒΑ, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

 

11. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος, κατόπιν οποιουδήποτε περιστατικού βίας ή παρενόχλησης λάβει τυχόν χώρα εις βάρος του, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το πρόσωπο αναφοράς, προκειμένου η ΚΟΝΒΑ να τον συνδράμει στην ανεύρεση συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής υποστήριξης, εφόσον το επιθυμεί.

 

Η ΚΟΝΒΑ δηλώνει, για ακόμη μια φορά, τη μηδενική ανοχή της σε περιστατικά παρενόχλησης ή βίας στον εργασιακό χώρο και δεσμεύεται ρητά να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εξάλειψη και αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

 

Δεσμεύεται επίσης να μεριμνά για την επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, αν τούτο επιβάλλεται από τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.